Będziemy z Państwem na wszystkich etapach postępowania w każdej sprawie karnej, karnej-skarbowej oraz dotyczącej wykroczeń.

Postępowanie przygotowawcze:


zatrzymanie przez Policję
obrona przy objęciu Europejskim Nakazem Aresztowania
udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby bliskiej
zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym
kompleksowe opracowanie linii obrony
udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia
prowadzenie negocjacji z Prokuratorem
wsparcie w pojednaniu z pokrzywdzonym
wparcie pokrzywdzonych (subsydiarny akt oskarżenia)


Postępowanie sądowe:

 
przygotowanie linii obrony pod kątem uzyskania najkorzystniejszego wyroku
udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne)
przygotowywanie pism procesowych
wsparcie w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary
pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym
reprezentacja pokrzywdzonego

Postępowanie wykonawcze:
 
warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności
odroczenie płatności kary grzywny lub jej rozłożenie na raty
zgoda na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SDE w miejscu zamieszkania


Poniżej lista najczęściej występujących spraw:

Przestępstwa dotyczące narkotyków - sprzedaży, produkcji, wprowadzania do obrotu
Podjęcie służby w obcym wojsku
Zaciąg do wojska obcego
Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej
Uchylanie się od odbywania służby wojskowej
Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej
Zabójstwo
Zabójstwo noworodka
Zabójstwo eutanatyczne
Namowa i pomoc do samobójstwa
Aborcja za zgodą kobiety
Wymuszona aborcja
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Uszczerbek na zdrowiu
Bójka i pobicie
Narażenie człowieka na zarażenie
Nieudzielenie pomocy
Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego
Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia
Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Rozbójnictwo morskie
Przeszkadzanie akcji ratowniczej
Katastrofa w komunikacji
Spowodowanie wypadku w komunikacji
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego
Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
Prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień
Powodowanie zniszczeń w przyrodzie
Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach
Nieodpowiednie postępowanie z odpadami
Bezprawne pozbawienie wolności
Handel ludźmi
Groźba karalna
Uporczywe nękanie
Kradzież tożsamości
Naruszenie intymności seksualnej
Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody
Zakłócenie miru domowego
Dyskryminacja wyznaniowa
Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych
Obraza uczuć religijnych
Zgwałcenie
Wymuszenie czynności seksualnej
Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności
Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia
Seksualne wykorzystanie małoletniego (tzw. pedofilia)
Kazirodztwo
Publiczne prezentowanie treści pornograficznych
Zmuszenie do uprawiania prostytucji
Bigamia
Znęcanie się
Rozpijanie małoletniego
Niealimentacja
Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej
Zniesławienie
Zniewaga
Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika
Naruszenie zakazu handlu w niedziele i święta
Niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego
Narażenie życia albo zdrowia pracownika
Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego
Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu
Korupcja
Płatna protekcja
Fałszywe zeznania
Fałszywe oskarżenie
Bezprawne samouwolnienie
Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych
Niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową
Przemoc wobec stron postępowania
Wzięcie zakładnika
Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego
Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej
Przestępczość zorganizowana
Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
Wyrób i handel bronią bez zezwolenia
Nielegalne przekroczenie granicy
Fałszerstwo
Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy
Zbycie dokumentów tożsamości
Kradzież
Kradzież z włamaniem
Kradzież rozbójnicza
Wymuszenie rozbójnicze
Rozbój
Przywłaszczenie
Oszustwo
Zniszczenie mienia ruchomego
Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia
Kradzież drzewa z lasu
Paserstwo - umyślne i nieumyślne
Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
Wyłudzenie kredytu
Wyłudzenie odszkodowania
Pranie pieniędzy
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela
Pokrzywdzenie wierzyciela
Zaspokojenie wybranych wierzycieli
Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym
Wyzysk kontrahenta
Żądanie od konsumenta nadmiernych świadczeń z tytułu korzystania z kapitału
Zakłócenie przetargu publicznego