OFERUJEMY NASZE USŁUGI ZARÓWNO PRACODAWCOM, JAK I PRACOWNIKOM.

Porady prawne w sprawach z zakresu prawa pracy
Umowy prawa pracy
Umowa o pracę czy umowa cywiilno-prawna
Opiniowanie dokumentów
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Spór z pracodawcą
Roszczenia pracowników
Projekty pism, oświadczeń i innych dokumentów z zakresu prawa pracy;
Projekty aktów wewnętrznych prawa pracy, aktualizowanie tych aktów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa;
Regulaminy pracy oraz wynagradzania;
Reprezentowanie w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach;
Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym;