Zaufanie.

KANCELARIA W RAMACH DEDYKOWANYCH ZESPOŁÓW SPECJALIZUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

PRAWO RODZINNE
 • Wsparcie przy uzyskaniu zgody na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem osiemnastu lat;
 • Rozwód;
 • Separacja;
 • Unieważnienie małżeństwa;
 • Podział majątku;
 • Kontakty z dzieckiem;
 • Władza rodzicielska;
 • Alimenty;
 • Adopcja;
 • Umowy majątkowe małżeńskie;
 • Przymusowy ustrój majątkowy;
 • Zgoda sądowa na czynności prawne;
 • Zadłużenia małżonka.

 


PRAWO KARNE

Postępowanie przygotowawcze:
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania;
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby bliskiej;
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym;
 • kompleksowe opracowanie linii obrony;
 • udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia;  
 • prowadzenie negocjacji z Prokuratorem;
 • wsparcie w pojednaniu z pokrzywdzonym;
 • wparcie pokrzywdzonych (subsydiarny akt oskarżenia).
   
Postępowanie sądowe:
 • przygotowanie linii obrony pod kątem uzyskania najkorzystniejszego wyroku;
 • udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne);
 • przygotowywanie pism procesowych;
 • wsparcie w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary;
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym;
 • reprezentacja pokrzywdzonego.

Postępowanie wykonawcze:
 • wsparcie w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • wsparcie w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • wsparcie w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • wsparcie przy uzyskazniu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie SDE.


PRAWO MEDYCZNE

W zakresie usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych/placówek medycznych służymy wsparciem w takich obszarach jak:
 • dobór optymalnej formy prawnej i rejestracja działalności leczniczej oraz działalności zawodowej lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych;
 • organizacja i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym kontraktowanie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • kontrole świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obrona przed roszczeniami ze strony Funduszu;
 • zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług medycznych, w tym umów z personelem medycznym oraz dostawcami usług medycznych i towarzyszących;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji;
 • przekształcanie struktur podmiotów leczniczych;
 • cesje umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • obrona przed roszczeniami pacjentów oraz reprezentacja w sprawach o błędy medyczne.

Dla pacjentów świadczymy usługi:
 • egzekwowanie praw pacjenta oraz reprezentacja przed Rzecznikiem Praw Pacjenta;
 • sprawy o błędy medyczne;
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Kancelaria oferuje też szkolenia oraz wykłady z zakresu prawa medycznego.


PRAWO SPÓŁEK

Zakres usług Kancelarii w obszarze prawa spółek obejmuje w szczególności:
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie wyboru optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Obsługa korporacyjna klienta biznesowego;
 • Doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
 • Pomoc prawna w zakresie przekształcania, łączenia oraz podziału i przejęć spółek prawa handlowego;
 • Pomoc prawna w zakresie przygotowywania, przeprowadzania oraz rejestracji uchwał organów spółek;
 • Pomoc prawna w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, reprezentacja spółek prawa handlowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Postępowanie związane z odpowiedzialnością członków organów spółek;
 • Due diligence spółki;  
 • Umowa spółki, statut spółki (redagowanie, opiniowanie);
 • Organizacja zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy;
 • Umorzenie udziałów, umorzenie akcji;
 • Podniesienie kapitału zakładowego;
 • Obniżenie kapitału zakładowego;
 • Kupno, sprzedaż udziałów, akcji;
 • Przejęcie spółki;
 • Połączenie spółek;
 • Wyłączenie wspólnika;
 • Zaskarżanie uchwał wspólników, akcjonariuszy;
 • Kontrakty menadżerskie;
 • Rozwiązanie, likwidacja spółki.


PRAWO PRACY
 • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie projektów umów z zakresu prawa pracy oraz opiniowanie dokumentów;
 • sporządzanie projektów pism, oświadczeń i innych dokumentów z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych prawa pracy, aktualizowanie tych aktów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa;
 • reprezentowanie w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach;
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym;

 

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • Reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez ASI oraz wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”);
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem zezwolenia KNF lub wpisu do rejestru zarządzających ASI;
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem/rejestracją zarządzającego ASI oraz ASI w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Wszelkie doradztwo prawne obejmujące alternatywne spółki inwestycyjne.
 

E-COMMERCE
 • Regulaminy (sklepu internetowego. konkursu, programu lojalnościowego, akcji promocyjnej, newslettera);

 • Ochrona danych osobowych (RODO, polityka ochrony danych, Rejestr Czynności Przetwarzania, polityka prywatności i cookies);

 • Wsparcie prawne przy zakładaniu firmy, także na etapie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Doradztwo prawne związane z prowadzeniem firmy - tworzenie i weryfikacja umów handlowych. windykacja należności, obsługa prawna zatrudnienia we wszelkich formach.WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • udzielanie porad prawnych z zakresu windykacji wierzytelności;
 • sporządzanie projektów umów, ugód oraz porozumień, a także opiniowanie dokumentów;
 • sporządzanie projektów umów, ugód i porozumień;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, wezwań oraz innych pism;
 • reprezentowanie w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach;
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie w toku postępowania egzekucyjnego.


START-UP`Y
 
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej  może być sporym wyzwaniem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym. W szczególności, kiedy jeszcze studiujesz lub studia właśnie się skończyły. Wiemy jak ważny jest postęp i chcemy w nim uczestniczyć. Jeżeli wiesz jak go dokonać, ale musi to oznaczać funkcjonowanie w ramach określonych struktur prawnych, zostaw to nam.
Jeżeli kreatywność i przedsiębiorczość to twoja domena, masz pomysł na swój biznes, ale nie wiesz w jakie formy prawne go ubrać, czy z jakimi ryzykami jego założenie i prowadzenie jest związane, nie bój się kontaktu. Możesz liczyć na wsparcie - fachową wiedzę i doświadczenie. Ustalimy zasady współpracy z uwzględnieniem Twojej sytuacji.

Aktywnie wspieramy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. W ramach współpracy z AIP doradzamy studentom i absolwentom Politechniki.