W obrębie szeroko ujmowanego prawa cywilnego oferujemy nasze wsparcie przy takich zagadnieniach jak:


Zagadnienia ogólne:

Ochrona dóbr osobistych
Uznanie za zmarłego
Stwierdzenie zgonu

Prawo rzeczowe:

Sprzedaż nieruchonomości
Zniesienie współwłasności
Ochrona własności
Roszczenie windykacyjne
Roszczenie negatoryjne
Pożytki rzeczy
Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie
Służebność gruntowa
Służebność osobista
Służebność mieszkania
Służebność przesyłu
Droga konieczna
Zastaw
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
hipoteka
Posiadanie
Immisje
Zasiedzenie

Umowy

Analiza umowy obujemująca przede wszystkim takie kwestie jak wady czynności prawnych (błąd, podstęp, wyzysk, brak świadomości lub swobody, groźba), zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych kontrahenta, odpowiedzialność kontraktowa, zakres praw i obowiązków, przedawnienie. Poza tym przygotowanie umowy i negocjowanie umowy.

Umowa sprzedaży
Umowa zamiany
Umowa dostawy
Umowa kontraktacji
Umowa o dzieło
Umowa o roboty budowlane
Umowa najmu
Umowa dzierżawy
Umowa leasingu
Umowa użyczenia
Umowa pożyczki
Umowa rachunku bankowego
Umowa zlecenia
Umowa prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
Umowa agencyjna
Umowa komisu
Umowa przewozu
Umowa spedycji
Unowa ubezpieczenia
Umowa przechowania
Umowa składu
Umowa spółki cywilnej
Umowa poręczenia
Umowa darowizny
Umowa o rentę
Umowa o dożywocie
Umowa przekazania nieruchomości
Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Każda z tych umów może być przedmiotem postępowania przed sądem. Pomożemy na każdym jego etapie:

1. Postępowanie sądowe przed sądem pierwszej instancji. Przede wszystkim napiszemy pozew. Ewentualnie odpowiedź na pozew.
2. Postępowanie odwoławcze. Sporządzimy dla Państwa wszelkie pisma procesowe, w szczególności takie jak apelacja czy odpowiedź na apelację, a także zażalenie.
3. Postępowanie wywołane wniesieniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia takiego jak skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sprawy spadkowe:

Spadek
Określenie kręgu spadkobierców
Uprawnienia małżonka i osób bliskich
Chwila odparcia spadku
Zdolność do dziedziczenia
Niegodność dziedziczenia
Dziedziczenie ustawowe
Testament
Nieważność testamentu
Testament ustny
Testament allograficzny
Testament podróżny
Zapis
Polecenie
Zapis windykacyjny
Wykonawca testamentu
Zachowek
Darowizna na rzecz uprawnionego do zachowku
Wydziedziczenie
Przyjęcie spadku
Przyjęcie spadku wprost
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Odrzuczenie spadku
Stwierdzenie nabycia spadku
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Wspólność majątku spadkowego
Dział spadku
Umowy dotyczące spadku
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
Umowa zbycia spadku