SPECJALIZACJE

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
 • PRAWO MEDYCZNE

W zakresie usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych/placówek medycznych służymy wsparciem w takich obszarach jak:
 • dobór optymalnej formy prawnej i rejestracja działalności leczniczej oraz działalności zawodowej lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych;
 • organizacja i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym kontraktowanie i realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • kontrole świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz obrona przed roszczeniami ze strony Funduszu;
 • zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług medycznych, w tym umów z personelem medycznym oraz dostawcami usług medycznych i towarzyszących;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji;
 • przekształcanie struktur podmiotów leczniczych;
 • cesje umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • obrona przed roszczeniami pacjentów oraz reprezentacja w sprawach o błędy medyczne.

Dla pacjentów świadczymy usługi:
 • egzekwowanie praw pacjenta oraz reprezentacja przed Rzecznikiem Praw Pacjenta;
 • sprawy o błędy medyczne;
 • odszkodowania za błędy medyczne;
 • zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Kancelaria oferuje też szkolenia oraz wykłady z zakresu prawa medycznego.

 • PRAWO SPÓŁEK
Zakres usług Kancelarii w obszarze prawa spółek obejmuje w szczególności:
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie wyboru optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Obsługa korporacyjna klienta biznesowego;
 • Doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
 • Pomoc prawna w zakresie przekształcania, łączenia oraz podziału i przejęć spółek prawa handlowego;
 • Pomoc prawna w zakresie przygotowywania, przeprowadzania oraz rejestracji uchwał organów spółek;
 • Pomoc prawna w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, reprezentacja spółek prawa handlowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • Postępowanie związane z odpowiedzialnością członków organów spółek.

 • PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
W związku z wejściem w życie w dniu 4 czerwca 2016 r. zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi które wprowadziły do prawa polskiego instytucję alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), przez które rozumie się instytucje wspólnego inwestowania, a ich przedmiotem działalności (w tym w ramach subfunduszu) jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem UCITS, Kancelaria świadczy usługi obejmujące:
 • Reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez ASI oraz wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonymi przed Komisją Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”):
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem zezwolenia KNF lub wpisu do rejestru zarządzających ASI,
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem/rejestracją zarządzającego ASI oraz ASI w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Wszelkie doradztwo prawne obejmujące alternatywne spółki inwestycyjne.